Nieuws

22-12-2015

Nieuwe privacyregels vereisen actie

Op 1 januari 2016 worden nieuwe privacyregels van kracht, en in 2017 opnieuw. Voor ondernemers die niet tegen hoge boetes willen aanlopen, breken drukke tijden aan. Ook ondernemingsraden doen er goed aan om waakzaam te zijn.

Lees meer >
21-12-2015

Telewerken in de lift

Sinds 2013 groeit het aantal bedrijven weer waar het mogelijk is om te telewerken. Inmiddels krijgen bij driekwart van de Nederlandse bedrijven waar tien of meer mensen werken medewerkers vanuit huis, andere locaties of onderweg toegang tot de ICT-systemen van het bedrijf. In 2003 was dit nog bij geen kwart van de bedrijven.

Lees meer >
17-12-2015

Nieuwe subsidieregeling voor zelf opwekken duurzame energie

Particulieren en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf volgend jaar hiervoor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aanvragen. In totaal is het komend jaar € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel.

Lees meer >
17-12-2015

Per 1 januari Wet toezicht kredietunies in werking

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft in een brief aan de Kamer dat het de Wet toezicht kredietunies per 1 januari in werking zal treden. Overleg met de Europese Commissie heeft opgeleverd dat de wet in werking kan treden vooruitlopend op een aanpassing van de richtlijn kapitaalvereisten.

Lees meer >
 
17-12-2015

Uitstel voor regels omtrent crowdfunding

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Dijsselbloem weten dat de inwerkingtreding van regelgeving met betrekking tot crowdfunding per 1 januari niet haalbaar is. Een aantal van de maatregelen is opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 waarover de Raad van State nog een advies moet uitbrengen. Inwerkingtreding van het pakket maatregelen is nu voorzien per 1 april 2016.

Lees meer >
16-12-2015

Hoge Raad: WAV-boete kan worden verhaald op uitlener

De Hoge Raad heeft op 11 december 2015 uitspraak gedaan op de prejudiciële vraag die het Hof Den Bosch had voorgelegd. Het hof wilde weten of een verhaalsbeding tussen werkgevers met betrekking tot een bestuurlijke boete in verband met een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) nietig is in de zin van artikel 3:40 BW (een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig). Volgens de Hoge Raad is dat niet het geval en kan een WAV-boete in beginsel worden verhaald op een derde (in dit geval de uitlener).

Lees meer >
15-12-2015

Beperking individuele waardeoverdracht pensioen

De regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen worden aangepast. In de praktijk kan die bijbetalingsplicht leiden tot forse lasten voor werkgevers als gevolg van de lage rente en de verschillen in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders. Doordat sinds 1 januari 2015 ook termijn van zes maanden is komen te vervallen waarbinnen een waardeover-dracht moet worden aangevraagd kunnen de lasten voor werkgevers onaanvaardbaar hoog worden.

Lees meer >
10-12-2015

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november met één procentpunt gestegen van 102% naar 103%. Ook in oktober steeg de dekkingsgraad. Begin oktober adden de pensioenfondsen nog een dekkingsgraad van 99%. De beleidsdekkingsgraad daalde in november echter wel met één procentpunt.

Lees meer >
 
10-12-2015

Teruggave van btw en de wettelijke termijn

Volgens Hof Amsterdam moet een aangifte binnen de gestelde wettelijke termijn zijn ingediend of moet binnen die wettelijke termijn zijn verzocht om uitreiking van een aangiftebiljet om in aanmerking te komen voor teruggaaf van btw. Wanneer een aangiftebiljet na de wettelijke termijn wordt uitgereikt maar binnen de door de inspecteur gestelde termijn wordt ingediend, bestaat geen recht op teruggave.

Lees meer >
10-12-2015

Crisis ook van invloed op werkgelegenheid hbo’ers en wo’ers

In de crisisjaren was het ook voor degenen die hoger onderwijs hebben genoten moeilijker om een baan te vinden. Na het studiejaar 2012-2013 verlieten ruim 45.000 universitaire en bijna 86.000 hbo-studenten het onderwijs. Van hen had 73% direct een baan. Vijf jaar eerder was dat nog 82%.

Lees meer >
10-12-2015

Digitale rechtszaak stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft op 10 december 2015 ingestemd met de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht. Met dit voorstel wil de regering een meer overzichtelijke en voorspelbaarder procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht realiseren.

Lees meer >
09-12-2015

Novelle Belastingplan 2016 op komst

Staatssecretaris Wiebes kondigt een novelle aan met een aantal aanvullende maatregelen op het Belastingplan 2016. De maatregelen zijn het resultaat van de gesprekken die het kabinet heeft gevoerd met andere fracties, met name D66, om ook in de Eerste Kamer een meerderheid achter het Belastingplan 2016 te krijgen. De novelle zal de volgende maatregelen bevatten: Arbeidskorting: vanaf 2017 tragere afbouw. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95