Nieuws

05-01-2016

Regels S&O nader uitgewerkt

De minister van Economische Zaken heeft eind december 2015 in verband met de integratie van RDA in de WBSO de Regeling S&O-afdrachtvermindering gepubliceerd. Ten aanzien van S&O-verklaringen die zijn afgegeven met werkelijke kosten en uitgaven zijn de administratieve verplichtingen aangescherpt. Ook de controle wordt strikter.

Lees meer >
04-01-2016

Autokostenfictie of eindheffing bij bestelauto

Om gebruik te kunnen maken van de eindheffing voor een voor privédoeleinden ter beschikking gestelde bestelauto moet, in verband met de aard van het werk, de auto doorlopend afwisselend door meerdere werknemers worden gebruikt. Mag één werknemer de bestelauto ’s avonds mee naar huis nemen en geldt er geen verbod op privégebruik, dan mag de eindheffing niet worden toegepast.

Lees meer >
24-12-2015

Eerste Kamer aanvaardt Wet algemeen pensioenfonds

De Eerste Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds en de novelle Wet algemeen pensioenfonds.

Lees meer >
23-12-2015

Verhoging heffingvrije vermogen en de huurtoeslag

AOW-gerechtigden kunnen door de verhoging van het heffingvrije vermogen tot € 24.437, aangekondigd in de Novelle bij het Belastingplan 2016, in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Lees meer >
 
23-12-2015

Eerste Kamer stemt in met Belastingplan en Novelle Belastingplan 2016

De Eerste Kamer heeft op 22 december ingestemd met het Belastingplan 2016, de Novelle Belastingplan 2016 en de overige fiscale wetsvoorstellen die op Prinsjesdag zijn ingediend.

Lees meer >
22-12-2015

Nieuwe privacyregels vereisen actie

Op 1 januari 2016 worden nieuwe privacyregels van kracht, en in 2017 opnieuw. Voor ondernemers die niet tegen hoge boetes willen aanlopen, breken drukke tijden aan. Ook ondernemingsraden doen er goed aan om waakzaam te zijn.

Lees meer >
21-12-2015

Telewerken in de lift

Sinds 2013 groeit het aantal bedrijven weer waar het mogelijk is om te telewerken. Inmiddels krijgen bij driekwart van de Nederlandse bedrijven waar tien of meer mensen werken medewerkers vanuit huis, andere locaties of onderweg toegang tot de ICT-systemen van het bedrijf. In 2003 was dit nog bij geen kwart van de bedrijven.

Lees meer >
17-12-2015

Nieuwe subsidieregeling voor zelf opwekken duurzame energie

Particulieren en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf volgend jaar hiervoor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) aanvragen. In totaal is het komend jaar € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel.

Lees meer >
 
17-12-2015

Per 1 januari Wet toezicht kredietunies in werking

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft in een brief aan de Kamer dat het de Wet toezicht kredietunies per 1 januari in werking zal treden. Overleg met de Europese Commissie heeft opgeleverd dat de wet in werking kan treden vooruitlopend op een aanpassing van de richtlijn kapitaalvereisten.

Lees meer >
17-12-2015

Uitstel voor regels omtrent crowdfunding

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Dijsselbloem weten dat de inwerkingtreding van regelgeving met betrekking tot crowdfunding per 1 januari niet haalbaar is. Een aantal van de maatregelen is opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 waarover de Raad van State nog een advies moet uitbrengen. Inwerkingtreding van het pakket maatregelen is nu voorzien per 1 april 2016.

Lees meer >
16-12-2015

Hoge Raad: WAV-boete kan worden verhaald op uitlener

De Hoge Raad heeft op 11 december 2015 uitspraak gedaan op de prejudiciële vraag die het Hof Den Bosch had voorgelegd. Het hof wilde weten of een verhaalsbeding tussen werkgevers met betrekking tot een bestuurlijke boete in verband met een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) nietig is in de zin van artikel 3:40 BW (een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig). Volgens de Hoge Raad is dat niet het geval en kan een WAV-boete in beginsel worden verhaald op een derde (in dit geval de uitlener).

Lees meer >
15-12-2015

Beperking individuele waardeoverdracht pensioen

De regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen worden aangepast. In de praktijk kan die bijbetalingsplicht leiden tot forse lasten voor werkgevers als gevolg van de lage rente en de verschillen in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders. Doordat sinds 1 januari 2015 ook termijn van zes maanden is komen te vervallen waarbinnen een waardeover-dracht moet worden aangevraagd kunnen de lasten voor werkgevers onaanvaardbaar hoog worden.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97