Nieuws

11-11-2015

Versoepeling WAS voor bonafide werkgevers?

De Tweede Kamer heeft op 10 november een motie aangenomen waarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt opgeroepen in een algemene maatregel van bestuur een uitzondering te maken op het inhoudingenverbod op het wettelijk voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven.

Lees meer >
10-11-2015

Verwerking rentevoordeel personeelslening in de loonheffing

Per 1 januari 2016 zal de nihilwaardering van het rentevoordeel inzaken personeelsleningen vervallen. Onlangs heeft de staatssecretaris een concept van de aanpassingen van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 gepubliceerd.

Lees meer >
10-11-2015

Boetes voor tewerkstelling Bulgaarse werknemers terecht

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn terecht boetes opgelegd aan tien verschillende bedrijven in de bouw- en vastgoedsector, bij wie Bulgaarse werknemers zonder tewerkstellingsvergunning te werk waren gesteld.

Lees meer >
09-11-2015

Pensioentegoed zzp’ers niet meer in vermogenstoets bijstand

De Tweede Kamer heeft op 3 november 2015 met algemene stemmen het wetsvoorstel Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw (34 227) aangenomen. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat een pensioentegoed van zelfstandigen niet wordt meegenomen in de vermogenstoets indien zij een beroep moeten doen op de bijstand.

Lees meer >
 
09-11-2015

Samenhangende zaken of niet?

Indien een beroepschrift is ingediend tegen twee of meer samenhangende besluiten of als twee of meer indieners tegen hetzelfde besluit een verzoekschrift indienen, dan is er sprake van samenhangende zaken en is slechts eenmaal griffierecht verschuldigd. Maar is er sprake van samenhangende zaken als de erfgenamen van een erflater gezamenlijk in beroep gaan tegen de aan hen afzonderlijk bij de aanslagen erfbelasting opgelegde beschikkingen heffingsrente?

Lees meer >
05-11-2015

Acties ambulancezorg beëindigd, principeakkoord voor nieuwe cao

Na maanden van vakbondsacties in de ambulancezorg is er op 4 november toch een akkoord tot stand gekomen tussen de werkgevers en bonden. Het resultaat is een driejarige cao met een looptijd tot eind 2018 met afspraken over onder meer de lonen en doorbetaald verlof.

Lees meer >
05-11-2015

Fictieve loonkosten: de uren tellen

De Vennootschapsbelasting kent de mogelijkheid van aftrek van fictieve personeelskosten voor een algemeen nut of een sociaal belang beogende organisatie die winst behaalt hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers. Maar hoe wordt bepaald of de winst hoofdzakelijk met vrijwilligers wordt behaald? Rechtbank Gelderland geeft uitleg.

Lees meer >
04-11-2015

Industrie geeft meeste uit aan R&D

De Nederlandse industrie besteedt het meeste aan R&D. In 2014 gaven bedrijven en instellingen, waaronder universiteiten, hbo en publieke onderzoeksinstellingen, ruim € 13 miljard uit aan onderzoek en ontwikkeling, 3% meer dan een jaar eerder. Van dit bedrag nam de industrie bijna € 4,4 miljard voor zijn rekening.

Lees meer >
 
03-11-2015

Loondoorbetaling: verschillende varianten doorgerekend

Ook een verkorting van de loondoorbetalingsplicht voor alleen kleine werkgevers tot een half jaar en voor het MKB naar één jaar leiden volgens onderzoekers van het CPB tot een lastenverzwaring. Op verzoek van het ministerie van SZW onderzocht het CPB verschillende varianten van verkorting van de loondoorbetalingsplicht, waarbij het resterende deel van de maximaal twee jaar loondoorbetaling collectief wordt gedragen.

Lees meer >
03-11-2015

Emigratielek aanmerkelijkbelanghouders verder gedicht

In de Tweede nota van wijziging van het Belastingplan 2016 is een verdere aanscherping opgenomen van de Invorderingswet 1990 om het emigratielek aanmerkelijkbelanghouders te bestrijden.

Lees meer >
02-11-2015

Minder onderwaterhypotheken; beperkte bijdrage extra aflossingen

Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen twee jaar ruim € 29 miljard extra afgelost op hypotheken. Naast het lage rendement op spaartegoeden lijkt ook de tijdelijke verruiming van de schenkingsregeling hierbij een rol te hebben gespeeld. Extra aflossingen hebben echter maar beperkt bijgedragen aan de daling van het aantal onderwaterhypotheken.

Lees meer >
02-11-2015

Verlenging overgangsregeling VAR

In vervolg op de brief aan de Eerste Kamer waarin staatssecretaris Wiebes aangeeft de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie drie maanden te willen uitstellen, meldt de Belastingdienst nu dat de overgangsregeling VAR wordt verlengd.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97