Nieuws

18-09-2015

DNB publiceert cijfers individuele pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert voor de eerste keer gegevens van individuele pensioenfondsen. De cijfers betreffen onder meer de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie.

Lees meer >
18-09-2015

Verdere verschuiving van vast naar flex

Ten opzichte van een jaar terug is het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie met ruim 100.000 toegenomen. Ook het aantal zzp’ers nam toe (circa 30.000). Het aantal werknemers nam echter af.

Lees meer >
18-09-2015

Augustus: vijf akkoorden, loonafspraak bovengemiddeld

In augustus zijn er volgens gegevens van AWVN vijf cao’s afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 1,87%. Het lage aantal afgesloten cao’s is normaal voor augustus. De afgesproken loonstijging ligt echter ruim boven het gemiddelde van 1,5% voor heel 2015.

Lees meer >
17-09-2015

Inspectie SZW 2016: aanpak hoge werkdruk en cao-naleving

De Inspectie SZW gaat zicht het komend jaar richten op de aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten. Daarnaast zal Inspectie SZW intensief toezicht houden op de naleving van cao’s. Dat zijn enkele van de speerpunten uit het Jaarplan 2016 van de Inspectie SZW dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
 
17-09-2015

Forfaitaire vergoeding bij 54 bezwaarschriften

Indien meerdere bezwaarschriften tegen bijvoorbeeld de WOZ-waarde in één (hoor)zitting worden behandeld, kan dat aanleiding zijn om de proceskostenvergoeding te matigen. Daarvoor is echter vereist dat de zaken inhoudelijke samenhang vertonen en/of de proceshandelingen een uniform karakter hebben en dat de hoorzitting geruime tijd heeft geduurd.

Lees meer >
16-09-2015

Belastingplan 2016: lagere lasten op arbeid

Het pakket Belastingplan bevat dit jaar vijf wetsvoorstellen: Belastingplan 2016, Overige fiscale maatregelen 2016, Wet tegemoetkomingen loondomein, Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-fonds, Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. De meest in het oog springende maatregelen.

Lees meer >
14-09-2015

Hoge Raad bevestigt: iPad is een computer

Of een iPad een computer is of een communicatiemiddel, is al geruime tijd een kwestie waar rechters zich over buigen. De zaak had betrekking op de pre-werkkostenregelingtijd, maar door de verschillende standpunten die rechters innamen, en de bekendheid van de belanghebbende (RTL) nog altijd interessant.

Lees meer >
11-09-2015

Vrijstelling voor wijkgerichte diensten wijkverpleging

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 komt er een vrijstelling voor omzetbelasting voor wijkgerichte diensten van aanbieders van wijkverpleging.

Lees meer >
 
10-09-2015

Giftenaftrek: doorschuiven restant kan niet

Een giftenaftrek is geen persoonsgebonden aftrek. Het is daarom niet mogelijk om, in tegenstelling tot de persoonsgebonden aftrek, bij een overschrijding van de maximumaftrek het restant door te schuiven naar een volgend jaar.

Lees meer >
10-09-2015

Eén cao voor het uitgeverijbedrijf

Op 8 september 2015 is een formeel akkoord bereikt voor de cao Uitgeverijbedrijf. Alle partijen (Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf, FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en NVJ) hebben met het onderhandelingsresultaat van 6 juli 2015 ingestemd.

Lees meer >
09-09-2015

Kamermeerderheid voor verhoging minimumjeugdloon

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 8 september ingestemd met een motie van het Kamerlid Van Weyenberg (D66) voor verhoging van het minimumjeugdloon. De motie kreeg de steun van de fracties van D66, PvdA, SP, ChristenUnie en GroenLinks.

Lees meer >
09-09-2015

Verhoging kinderopvangtoeslag in 2016

Volgend jaar komt er structureel € 290 miljoen extra beschikbaar voor verhoging van de kinderopvangtoeslag. De verhoging van de kinderopvangtoeslag is een van de maatregelen uit het pakket van € 5 miljard in het kader van de herziening van het belastingstelsel.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97