Nieuws

12-08-2015

Kleine werkgever: maak gebruik van overbruggingsregeling transitievergoeding

Per 1 juli 2015 zijn wijzigingen in het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Een van de wijzigingen betreft de introductie van een transitievergoeding. Voor kleine werkgevers is er echter een overgangsregeling. Het UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet.

Lees meer >
12-08-2015

Toch volledige boete bij ontbrekende groene platen

Omdat de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling zijn geschonden, kan de inspecteur een verzuimboete opleggen van 100%. De bezitsduur van de auto speelt daarbij geen rol en kan dan ook niet tot matiging van de boete leiden.

Lees meer >
11-08-2015

Dubbele baan leidt tot boete

Een taxichauffeur die binnen een maand acht maal het Arbeidstijdenbesluit vervoer overtrad werd geconfronteerd met een forse boete. Doordat hij naast zijn werk op de taxi ook nog fulltime werkte in een supermarkt nam hij niet de minimale rusttijd tussen de taxidiensten in acht.

Lees meer >
11-08-2015

Meld betalingsonmacht tijdig! (vertrouw niet op een medewerker)

Een bestuurder moet betalingsonmacht tijdig melden bij de fiscus. Laat hij dit na, dan wordt hij aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven loonbelasting en omzetbelasting. Zich verschuilen achter een medewerkster die de melding zou hebben gedaan, biedt hierbij weinig soelaas.

Lees meer >
 
10-08-2015

Aandeel zzp’ers in economie geringer dan gedacht

Begin augustus meldde de ZZP Barometer dat zzp’ers goed zijn voor 9,4% van het bruto binnenlands product. TPO Magazine ging de cijfers na en kwam tot de conclusie dat dit aandeel schromelijk is overdreven. Niet ‘10%’ zoals het Financieel Dagblad op basis van de cijfers van ZZP Barometer onlangs berichtte, maar eerder 4% is het aandeel van de zzp’ers.

Lees meer >
06-08-2015

Ondernemerskredietdesk wordt Nationale financieringswijzer

De Ondernemerskredietdesk zal worden doorontwikkeld naar een ‘Nationale financieringswijzer’. De verwachting is dat deze nieuwe centrale website in september zal worden gelanceerd.

Lees meer >
06-08-2015

Ook aftrek voor met huurrecht samenhangende kosten

Werkt een ondernemer vanuit een werkruimte in zijn huurwoning en rekent hij het huurrecht tot zijn ondernemingsvermogen, dan kunnen volgens Rechtbank Noord-Nederland ook kosten die samenhangen met de huur op de winst in aftrek worden gebracht. Wel verschilt de aftrekbaarheid per categorie kosten.

Lees meer >
06-08-2015

Geen kosten deskundigenoordeel in verband met ontslagverzoek

Met de inwerkingtreding van de ontslagregels uit de Wet werk en zekerheid kan een werkgever de dienstbetrekking met een werknemer die bijvoorbeeld zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt alleen nog beëindigen door een gang naar de kantonrechter. Omdat hiervoor een deskundigenoordeel verplicht is, en dit dus tot ongewenste lasten voor de werkgever kan leiden, zullen in een dergelijk geval voor de werkgever geen kosten verbonden zijn aan het deskundigenoordeel.

Lees meer >
 
05-08-2015

Instroom ontslagzaken in juli sterk afgenomen

In juli zijn er aanmerkelijk minder ontslagverzoeken gedaan bij de kantonrechter dan in de maand ervoor. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.

Lees meer >
05-08-2015

Geen naheffing van betaalde omzetbelasting

Voor de btw is een goede aansluiting tussen de financiële administratie en de aangifte van groot belang. Zijn er onverklaarbare verschillen tussen beide dan loopt men al gauw naheffingsaanslag op. Is er meer aangegeven en betaald dan uit de administratie blijkt, en is daar een verklaring voor, dan kan de naheffingsaanslag van tafel, zo oordeelde Hof Den Bosch onlangs.

Lees meer >
04-08-2015

Ook detailgegevens geautomatiseerd kassasysteem bewaren

In een recent arrest heeft de Hoge Raad benadrukt dat ook de detailgegevens van een geautomatiseerd kassasysteem in beginsel onder de bewaarplicht vallen. Immer, met behulp van deze gegevens kan de volledigheid van de verantwoording van de omzet worden geverifieerd en ze kunnen ook van belang zijn voor de belastingheffing.

Lees meer >
03-08-2015

Afstandsverkopen: let op het drempelbedrag

Bij afstandsverkopen van goederen, waarbij de leverancier de goederen verstuurd naar een consument in een andere lidstaat, is de plaats van levering in principe de plaats waar de goederen worden afgeleverd. Daar is de levering dan belast voor de omzetbelasting. Maar hiervoor geldt wel een drempelbedrag. Zolang men daar onder blijft, geldt de hoofdregel: plaats van levering = plaats van verzending.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93