Nieuws

14-06-2016

Inhoudingen op WML: wat kan straks nog

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit besluit worden een versoepeling op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon uitgewerkt.

Lees meer >
14-06-2016

Kostenvergoeding bij bezwaar tegen afdracht

Volgens de Hoge Raad kan een kostenvergoeding ook aan de orde zijn indien een inhoudingsplichtige bezwaar maakt tegen een afdracht loonheffingen, ook al is hier geen sprake van een daadwerkelijke beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Lees meer >
13-06-2016

Wetgever moet alert blijven op hoogte box 3 heffing

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2016 geoordeeld dat de Belastingdienst in 2011 een fictief rendement op vermogen van 4% kon rekenen in de inkomstenbelasting. Maar de wetgever moet wel alert blijven op de hoogte van de box 3-heffing. Is een rendement van 4% over een langere periode niet meer haalbaar, dan zal de wet moeten worden aangepast.

Lees meer >
09-06-2016

Lager ziekteverzuim door zelfroosteren

Als eerste werkgever in de chemische industrie biedt SABIC Bergen op Zoom medewerkers de mogelijkheid om hun eigen rooster samen te stellen. Het aantal overuren daalde hierdoor met bijna vijftig procent en het ziekteverzuim verminderde met twintig procent. SABIC won hiermee onlangs de Responsible Care-prijs van de VNCI.

Lees meer >
 
09-06-2016

Twee proefprocedures crisisheffing naar EHRM

De Belastingdienst meldt dat de uitspraak op de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) voor werkgevers die met de fiscus een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten nog even op zich laten wachten. Twee van de dertien proefprocedures gaan door naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Pas nadat het EHRM heeft geoordeeld, zal de Belastingdienst uitspraak doen op de bezwaarschriften.

Lees meer >
09-06-2016

Akkoord over aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko

Nederland en Marokko zijn begin juni aanpassingen van het socialezekerheidsverdrag overeengekomen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko en de Marokkaanse minister van Sociale Zaken ondertekenden in Rabat de aangepaste verdragstekst. Dat betekent dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen.

Lees meer >
08-06-2016

Weinig stakingsdagen in 2016

Het cao-jaar 2016 verloopt tot dusver relatief rustig. Vergeleken met vorige jaren is het aantal stakingen totnutoe laag (zeven), en de verwachting is niet dat de komende weken stakingsacties zullen plaatsvinden. Het gemiddeld aantal stakingen in de eerste helft van het jaar is sinds 1999 14, een aantal dat vorig jaar bijna werd gehaald (heel 2015 25 stakingen). Het aantal afgesloten akkoorden ligt dit jaar juist weer relatief hoog.

Lees meer >
08-06-2016

Verkoop uw hond aan de bv!

Een hondeneigenaar, die één van zijn drie honden aan zijn bv verkoopt, kan niet persoonlijk worden aangeslagen voor de hondenbelasting van die hond. Het houden van een hond is niet voorbehouden aan natuurlijke personen zoals door de gemeente wordt gesteld.

Lees meer >
 
07-06-2016

Uitbreiding instemmingsrecht OR inzake pensioen

Waarschijnlijk een zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer zal instemmen met een aanpassing van de WOR om de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen te verruimen. Het betreft de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij ondernemingspensioenfondsen.

Lees meer >
07-06-2016

Ontbreken handtekeningen kostbare zaak

Het ontbreken van handtekeningen en dagtekeningen op de praktijkovereenkomsten leidt er toe dat de afdrachtvermindering onderwijs niet kon worden toegepast. Rechtbank Gelderland stelt de inspecteur in het gelijk onder vermelding naar een recent arrest van de Hoge Raad.

Lees meer >
03-06-2016

Bouw stroom leeg, wel meer (eenmans)bedrijven

Van alle mensen die in 2008 in de bouw werkten, waren er zes jaar later bijna 200.000 uitgestroomd. Minder dan de helft van de uitstromers had in 2014 elders werk gevonden. De instroom was beperkter in omvang, waardoor het aantal personen werkzaam in de bouw met 79.000 is afgenomen.

Lees meer >
03-06-2016

Na actiedreiging principeakkoord cao Openbaar vervoer

Nog voordat een ultimatum van de bonden afliep zijn werkgevers en bonden tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een tussentijdse cao Openbaar vervoer. De bonden hadden vorige week een ultimatum gesteld dat zou aflopen op 6 juni.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93