Nieuws

19-06-2015

Een kijkje in de keuken van de belastingherziening?

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin de hoofdlijnen van de belastingherziening, die het kabinet op Prinsjesdag wil presenteren, uiteen zijn gezet. Met een verwachte netto lastenverlichting van € 5 miljard wil het kabinet allereerst de lasten op arbeid fors verlagen.

Lees meer >
19-06-2015

Eerder premiekorting jongere werknemer

Een werkgever komt na 1 juli 2015 eerder in aanmerking voor de premiekorting jongere werknemer. Per 1 juli wordt namelijk de eis die gesteld wordt aan de omvang van de dienstbetrekking verlaagd van 32 uur per week naar 24 uur per week.

Lees meer >
18-06-2015

Bonden stellen pay back-constructies aan de kaak

In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stellen de bonden FNV, CNV en VCP payback-constructies bij arbeidsmigranten aan de kaak. De brief richt zich met name tegen de te hoge premies die de betreffende werknemers moeten betalen voor de zorgverzekering.

Lees meer >
17-06-2015

Rittenadministratie laat ruimte voor privégebruik

Een door de werkgever aan zijn werknemer ter beschikking gestelde auto wordt geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld, tenzij blijkt dat met de auto op kalenderjaarbasis minder dan 500 kilometer privé is gereden. Het voordeel wegens privégebruik auto wordt op nihil gesteld als dit met een rittenregistratie of op een andere manier kan worden aangetoond.

Lees meer >
 
16-06-2015

Positieve invloed ICT op werkgelegenheid

ICT heeft tussen 2000 en eind 2010 een positief effect op de economie gehad. In bedrijfstakken waar ICT intensief wordt gebruikt werden bedrijven productiever. Dat meldt CBS in een rapport over ICT en economische groei. Ook nam in die periode het aantal werknemers bij bedrijven met een hoge arbeidsproductiviteitsgroei toe. Bij bedrijven met een lagere arbeidsproductiviteit werd het personeelsbestand juist kleiner.

Lees meer >
16-06-2015

Herinvesteer in dezelfde onderneming

Het is niet mogelijk investeringen in een onderneming af te boeken op een herinvesteringsreserve die in een andere onderneming is gevormd. Ook niet als één ondernemer beide ondernemingen bestiert.

Lees meer >
15-06-2015

Na anderhalf jaar onderhandelen akkoord cao bouw

De partijen bij de cao Bouwnijverheid zijn na anderhalf jaar onderhandelen tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao. De partijen spreken van een resultaat met plussen en minnen voor zowel werkgevers als werknemers. Enkele maatregelen waarover de partijen bij de onderhandelingen het eens zijn geworden: aanpassing van arbeidstijdenbepalingen waardoor meer maatwerk mogelijk is; maatregelen om de leerlingeninstroom te bevorderen; afbouw seniorendagen;

Lees meer >
11-06-2015

Verder uitstel vrij werknemersverkeer met Kroatië

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie, maar het vrije werknemersverkeer met dit land was uitgesteld met twee jaar. Vorige week heeft het kabinet ingestemd met een verdere verlenging van dit uitstel met drie jaar. Werkgevers zullen dus voorlopig nog een tewerkstellingsvergunning nodig hebben voor Kroatische werknemers die in Nederland willen werken.

Lees meer >
 
11-06-2015

Nieuwe EIB-krediettranche MKB

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft 250 miljoen euro beschikbaar gesteld aan DLL en de Rabobank voor een kredietfaciliteit voor MKB-ondernemers en grotere ondernemers. Onderneming die voor de kredietfaciliteit in aanmerking komen kunnen bij de bank een financiering krijgen met een rentekorting oplopend tot 0,65%.

Lees meer >
11-06-2015

Akkoord arbeidsvoorwaarden Academisch Medische Centra

Werkgevers en bonden zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de arbeidsvoorwaarden in de academische ziekenhuizen. Behalve over lonen hebben de partijen ook afspraken gemaakt over het terug dringen van flexwerk en het derde WW-jaar.

Lees meer >
10-06-2015

Let op de formele vereisten!

Voor de toepassing van tal van fiscale regelingen is het van belang de formele vereisten goed in het oog te houden. Zo is bijvoorbeeld voor de toepassing van 30%-regeling van belang dat werknemer én inhoudingsplichtige gezamenlijk een gezamenlijk een verzoek om toepassing indienen.

Lees meer >
09-06-2015

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

Vanaf 1 juli moeten werkgevers een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen met een nieuw formulier. De formulieren kan men nu al downloaden.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93