Arbeidsparticipatieakkoord bonden en werkgevers

< Ga terug
08-10-2015
Vakbonden FNV en CNV en werkgeversvereniging AWVN gaan via het cao-overleg het scheppen van garantiebanen voor mensen met een beperking ondersteunen. Dat is de strekking van een akkoord dat de drie partijen op 5 oktober in Amsterdam ondertekenden.
Volgens CNV, FNV en AWVN is het scheppen van banen voor Wajongers en aanverwante doelgroepen prioriteit in het cao-overleg van de komende jaren. Ze willen onder meer afspraken maken over extra loonschalen tussen de 100% en 120% van het minimumloon om het voor ondernemingen aantrekkelijk te maken mensen uit de doelgroep aan te nemen.
Het doelgroepenakkoord voor het cao-overleg is een concrete uitwerking van het sociaal akkoord van april 2013. Daarin spraken vakbonden, werkgevers en overheid af dat in 2026 125.000 banen zijn gerealiseerd voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast arbeidsgehandicapten gaat het daarbij ook om mensen die om uiteenlopende redenen niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
Het op 5 oktober gesloten arbeidsparticipatieakkoord sluit aan op de op 1 januari 2015 in werking getreden Participatiewet. Deze wet beoogt de werkloosheid onder laagopgeleiden en arbeidsbeperkten te verminderen en vervangt onder meer de oude Bijstandswet.
Bron: AWVN 6-10-2015