Nieuws

06-08-2015

Geen kosten deskundigenoordeel in verband met ontslagverzoek

Met de inwerkingtreding van de ontslagregels uit de Wet werk en zekerheid kan een werkgever de dienstbetrekking met een werknemer die bijvoorbeeld zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt alleen nog beëindigen door een gang naar de kantonrechter. Omdat hiervoor een deskundigenoordeel verplicht is, en dit dus tot ongewenste lasten voor de werkgever kan leiden, zullen in een dergelijk geval voor de werkgever geen kosten verbonden zijn aan het deskundigenoordeel.

Lees meer >
05-08-2015

Instroom ontslagzaken in juli sterk afgenomen

In juli zijn er aanmerkelijk minder ontslagverzoeken gedaan bij de kantonrechter dan in de maand ervoor. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.

Lees meer >
05-08-2015

Geen naheffing van betaalde omzetbelasting

Voor de btw is een goede aansluiting tussen de financiële administratie en de aangifte van groot belang. Zijn er onverklaarbare verschillen tussen beide dan loopt men al gauw naheffingsaanslag op. Is er meer aangegeven en betaald dan uit de administratie blijkt, en is daar een verklaring voor, dan kan de naheffingsaanslag van tafel, zo oordeelde Hof Den Bosch onlangs.

Lees meer >
04-08-2015

Ook detailgegevens geautomatiseerd kassasysteem bewaren

In een recent arrest heeft de Hoge Raad benadrukt dat ook de detailgegevens van een geautomatiseerd kassasysteem in beginsel onder de bewaarplicht vallen. Immer, met behulp van deze gegevens kan de volledigheid van de verantwoording van de omzet worden geverifieerd en ze kunnen ook van belang zijn voor de belastingheffing.

Lees meer >
 
03-08-2015

Afstandsverkopen: let op het drempelbedrag

Bij afstandsverkopen van goederen, waarbij de leverancier de goederen verstuurd naar een consument in een andere lidstaat, is de plaats van levering in principe de plaats waar de goederen worden afgeleverd. Daar is de levering dan belast voor de omzetbelasting. Maar hiervoor geldt wel een drempelbedrag. Zolang men daar onder blijft, geldt de hoofdregel: plaats van levering = plaats van verzending.

Lees meer >
31-07-2015

Geen tewerkstellingsvergunning voor Roemeense schilders

Hebt u nog een lopende boetezaak in verband met de tewerkstelling van Roemeense, Bulgaarse of Kroatische werknemers? Dan kunt u hoop putten uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze rechtbank oordeelde dat een tewerkstellingsvergunning niet nodig was.

Lees meer >
30-07-2015

Lagere premielasten in 2016

UWV verwacht voor 2016 lagere premielasten voor werkgevers. Werkgevers kunnen een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien, terwijl de premies voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet vrijwel stabiel blijven.

Lees meer >
30-07-2015

Zorg voor een adequate zaakwaarneming

Verblijft u voor langere tijd in het buitenland, zorg dan voor een adequate zaakwaarneming. Een beroep op langdurig verblijf elders in geval van een termijnoverschrijding bij het indienen van bijvoorbeeld een bezwaar wordt doorgaans niet geaccepteerd, zo bleek onlangs weer bij een zaak voor Hof Amsterdam.

Lees meer >
 
29-07-2015

Geen VAR-winst voor dieven en draaien tomaten

Wil een zelfstandige als ondernemer worden aangemerkt, dan moet er ook echt sprake zijn van zelfstandige werkzaamheden die voor eigen rekening en risico worden verricht en waarbij men ondernemersrisico loopt.

Lees meer >
28-07-2015

Digitaal procederen: let op de ontvangstbevestiging

Dient u digitaal een beroep in bij de rechtbank, let dan goed op de ontvangstbevestiging. Aan alle ingediende documenten wordt een nummer gekoppeld. Ontbreekt een nummer op de ontvangstbevestiging, dan is dit document niet ingediend.

Lees meer >
23-07-2015

Te ziek om te rijden, geen bijtelling

Een bv die aan haar dga een auto ter beschikking had gesteld, en een niet meer dan beperkt privégebruik niet kon aantonen, komt toch onder de bijtelling uit. Volgens het hof was het aannemelijk dat de dga te ziek was om de auto privé te rijden.

Lees meer >
23-07-2015

Horeca: een eerste bedrijfs-cao

Sinds 2014 zit de horeca zonder cao. Onlangs heeft FNV Horeca bij Pluryn een eerste bedrijfs-cao voor de horeca afgesloten.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93