Nieuws

21-10-2015

Niet digitaal btw-aangifte doen is een verzuim

Een ondernemer die tot 1 januari 2012 ontheffing had voor het doen van digitale btw-aangifte, bleef ook na 2012 btw-aangifte op papier doen. Dit leverde hem een verzuimboete op. Deze boete bleef in stand omdat niet op de voorgeschreven wijze aangifte was gedaan.

Lees meer >
21-10-2015

Toename aantal fusiemeldingen

In het derde kwartaal van 2015 is het aantal bij de SER gemelde fusies met 18% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 (99 meldingen). In het tweede kwartaal van 2015 werden bij de SER 110 meldingen gedaan en in het derde kwartaal 117. Het aantal meldingen overstijgt daarmee zelfs het niveau van het derde kwartaal van 2008 (113 meldingen). In de jaren daarna was dat aantal niet meer in het derde kwartaal gehaald.

Lees meer >
15-10-2015

Verhoogde standaardboete overtreding Wav onredelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het boetebeleid inzake overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen moet aanpassen. De standaardboete van € 12.000 per overtreding als een vreemdeling zonder werkvergunning arbeid verricht is onredelijk.

Lees meer >
15-10-2015

Gewenningsperiode elektronisch berichtenverkeer verlengd

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat de gewenningsperiode voor elektronische berichten in de vorm van de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daarvoor en de voorlopige en definitieve aanslagen worden verlengd van één naar twee jaar.

Lees meer >
 
14-10-2015

Vrije ruimte voor eind 2015 invullen

Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk om 1,2 % van de totale fiscale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door deze uitgaven onder te brengen in de vrije ruimte. Veel ondernemers hebben deze ruimte op dit moment nog niet helemaal gevuld. Het is dan ook verstandig nu tegen het eind van het jaar te kijken of er nog optimaal gebruik gemaakt kan worden van deze vrije ruimte door bijv. vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers die in de planning staan nog dit jaar in de vrije ruimte onder te brengen. Let echter wel op, overschrijding van de vrije ruimte leidt tot het betalen van 80% eindheffing.

Lees meer >
14-10-2015

Dertien voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, waaronder zelfstandigen bouw

De Belastingdienst bouw heeft als eerste sector een modelcontract voor de inhuur van zzp’ers. De overeenkomst is opgesteld door Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland. De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst inmiddels beoordeeld in het kader van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie. Wordt er gewerkt conform de overeenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Lees meer >
13-10-2015

Storten op WKA-depot vervalt

Vanaf 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers geen vrijwaring meer krijgen door rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst. Vanaf die datum heft de Belastingdienst de Wet Ketenaansprakelijkheid-depots (WKA-depots) op. Vrijwaring is dan vooralsnog alleen mogelijk door storting op de g-rekening.

Lees meer >
13-10-2015

Energiesector banenmotor

De energiesector in Nederland zorgt voor steeds meer banen, zowel bij de energiebedrijven zelf als bij toeleverende branches (o.a. bouw, industrie). De totale werkgelegenheid rond energievoorziening is sinds 2005 gegroeid van 108.000 naar ongeveer153.000 arbeidsjaren in 2013. Deze groei (42%) is aanmerkelijk hoger dan de Nederlandse werkgelegenheidsgroei van 4% in dezelfde periode. De banengroei was het sterkst bij de duurzame energie (inclusief energiebesparing).

Lees meer >
 
12-10-2015

Volgend jaar meldingsplicht voor EU-werknemers

Per 18 juni 2016 moet de Europese handhavingsrichtlijn, Richtlijn 2014/67/EU, zijn geïmplementeerd. De handhavingsrichtlijn moet leiden tot een betere handhaving van de detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EC). Een van de maatregelen uit de handhavingsrichtlijn is een meldingsplicht voor EU- werknemers.

Lees meer >
09-10-2015

Schadevergoeding voor niet verleende VAR-wuo

Een verzorgende die voor het verlenen van AWBZ-zorg en het verlenen van zorg aan PGB-houders één VAR-loon kreeg, heeft met succes de afgifte van die VAR voor zorg aan PGB-houders bestreden. De rechter stelde haar voor die werkzaamheden in het gelijk en keerde zelfs een schadevergoeding uit voor gederfde inkomsten.

Lees meer >
08-10-2015

Arbeidsparticipatieakkoord bonden en werkgevers

Vakbonden FNV en CNV en werkgeversvereniging AWVN gaan via het cao-overleg het scheppen van garantiebanen voor mensen met een beperking ondersteunen. Dat is de strekking van een akkoord dat de drie partijen op 5 oktober in Amsterdam ondertekenden.

Lees meer >
08-10-2015

Half miljard werkkostenbudget onbenut

Uit een onderzoek onder bedrijven met tien of meer medewerkers blijkt dat werkgevers in Nederland tezamen bijna een half miljard euro van het werkkostenbudget onbenut laten.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93