Toestemmingsvereiste CV aangepast

< Ga terug
07-01-2016
Door een goedkeuring van de staatssecretaris in een besluit is het ook mogelijk om achteraf toestemming te geven voor toetreding of vervanging van een vennoot in een commanditaire vennootschap.
Om het besloten karakter van een cv te waarborgen, moeten alle vennoten - zowel de beherende als de commanditaire - afzonderlijk toestemming verlenen voor toetreding of vervanging van commanditaire vennoten. Het kan voorkomen (bijvoorbeeld bij juridische fusie, juridische splitsing of overdracht als gevolg van een liquidatie-uitkering) dat op het moment van toetreding of vervanging door een participant in een cv abusievelijk geen toestemming is gevraagd. De staatssecretaris keurt in onlangs geactualiseerd besluit onder vijf cumulatieve voorwaarden goed dat de toestemming bij een cv achteraf alsnog kan worden verleend. Het verzoek daartoe moet worden ingediend bij de inspecteur. De vijf voorwaarden zijn:

de cv heeft het toestemmingsvereiste abusievelijk achterwege gelaten, waardoor er dus geen sprake van opzet of misbruik is;
de beherend vennoot meldt het achterwege laten van het toestemmingsvereiste terstond na bekend worden bij de inspecteur;
er is bij de cv geen sprake van het meerdere malen achtereen achterwege laten van het toestemmingsvereiste;
er wordt achteraf zo spoedig mogelijk alsnog aan het toestemmingsvereiste voldaan, en;
de beherend vennoot brengt de werking van het toestemmingsvereiste per brief onder de aandacht van de commanditaire vennoten.

In hetzelfde besluit geeft de staatssecretaris aan dat het zogenaamde enkelvoudige toestemmingsvereiste voldoende is om het besloten karakter van een samenwerkingsverband dat is opgenomen in een stapel te waarborgen. Vanuit de praktijk waren er signalen dat het uitgangspunt van het wederkerige toestemmingsvereiste voor het stapelen van personenvennootschappen een belemmering kan zijn om te participeren in Nederlandse samenwerkingsverbanden. Het toestemmingsvereiste bij toetreding en vervanging van een commanditair vennoot kan worden beperkt tot enkel de toestemming van alle directe vennoten in dat desbetreffende samenwerkingsverband. Voorwaarde is dat het enkelvoudige toestemmingsvereiste in de overeenkomst of statuten van dat desbetreffende samenwerkingsverband is opgenomen. Ook wordt goedgekeurd dat bestaande samenwerkingsverbanden de inspecteur schriftelijk kunnen meedelen dat zij gebruik willen maken van de goedkeuring. Zij moeten het enkelvoudige toestemmingsvereiste bij de eerstkomende wijziging van de overeenkomst of statuten in deze overeenkomst of statuten opnemen. De goedkeuring van enkelvoudige toestemming geldt voor (boek)jaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.
Een vergelijkbare goedkeuring geldt voor fondsen voor gemene rekening.
Bron: MvF 15-12-2015