Nieuws

22-04-2016

Verbod op inhoudingen op WML: versoepeling en uitstel

In de Kamerbrief over de herziening van het de Wet minimumloon kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemene maatregel van bestuur aan om een uitzondering te maken op het verbod op inhoudingen op het minimumloon voor bepaalde kosten. De aangekondigde inwerkingtreding van dit verbod per 1 juli 2016 wordt een half jaar opgeschoven.

Lees meer >
22-04-2016

Aanpak knelpunten Wet werk en zekerheid

In een Kamerbrief van 21 april kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal maatregelen aan om enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid aan de pakken. De maatregelen zijn het gevolg op overleg met de sociale partners. De onderdelen van de Wet werk en zekerheid die zullen worden aangepakt betreffen onder meer de ondervonden knelpunten bij de ketenregeling in geval van seizoensarbeid, de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is en transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer >
19-04-2016

Een kat in het nauw

Een schoonmaakbedrijf haalt werkelijk alles uit de kast om onder inlenersaansprakelijkheid uit te komen. Vergeefs: de stortvloed aan stellingen en argumenten missen een deugdelijke onderbouwing.

Lees meer >
18-04-2016

Kleine pensioenpotjes samenvoegen

In plaats van kleine pensioenen tussentijds af te kopen zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes moeten kunnen samenvoegen. Door deze te bundelen, behouden die kleine potjes hun pensioenbestemming. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder.

Lees meer >
 
18-04-2016

Beoordelingen fiscus onder de loep

Een van de toezeggingen van de staatssecretaris om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties door de Eerste Kamer te loodsen betrof de installatie van een panel van experts die de modelovereenkomsten onafhankelijk zal toetsen. Op 15 april is in de Staatscourant het besluit gepubliceerd waarmee de Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA is geïnstalleerd.

Lees meer >
14-04-2016

'Kennis over ziekteverzuim schiet tekort'

De kennis van wetgeving op het gebied van personeelsbeleid bij langdurige arbeidsongeschiktheid schiet tekort in het midden- en kleinbedrijf. Ook worden risico's onderschat. Dat concludeert verzekeringsspecialist Aon Nederland na onderzoek onder 150 ondernemers en HR-professionals.

Lees meer >
13-04-2016

Boete onbekend buitenlands vermogen verdubbeld

Staatsecretaris Wiebes hoopt dat mensen met buitenlands vermogen, dat niet wordt opgegeven in de aangifte, zo snel mogelijk alsnog inkeren. Daarom heeft hij nu bekend gemaakt dat de boete voor inkeerders per 1 juli 2016 wordt verdubbeld naar 120%.

Lees meer >
13-04-2016

Gemiddeld uurloon hoog maar al twee jaar stabiel

Het gemiddeld uurloon in Nederland is in 2015 onveranderd hoog gebleven op € 14,40 per uur. De hoogste gemiddelde uurlonen zijn genoteerd in het onderwijs en de onderzoeksector (€ 16,50), de productie (€ 16,00) en de ICT-sector (€ 15,30). De ICT-sector groeide ten opzichte van 2014 het sterkst met een toename van € 0,60 per uur. Medewerkers in het onderwijs (58 procent) en de gezondheidszorg (55 procent) ontvingen de meeste bonussen.

Lees meer >
 
12-04-2016

Minder boekenonderzoeken

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er vorig jaar minder boekenonderzoeken zijn gehouden. Wel is er een verschuiving naar boekenonderzoeken met een groter fiscaal belang dan wel risico.

Lees meer >
12-04-2016

Belastingplichtige moest zich op de hoogte stellen

Van een belastingplichtige kan niet geëist worden dat hij zich uitgebreid verdiept in de inhoudelijke aspecten van een regeling als hij zich laat bijstaan door een voldoende deskundig adviseur aan wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet behoeft te twijfelen. Dit geldt echter niet voor eenvoudige administratieve voorwaarden van de regeling.

Lees meer >
12-04-2016

Geen benadeling zelfstandigen in Bouw-cao

Per 8 april is de cao Bouw & Infra algemeen verbinden verklaard. Tegen die algemeenverbindendverklaring was door Zelfstandigen Bouw en Bovib (Branche-organisatie voor intermediairs en brokers) bezwaar ingebracht tegen een bepaling in de cao waarin eisen worden gesteld aan de in te huren zzp’ers . Volgens de minister van SZW is er echter geen sprake van een te grote benadeling of een onevenredige beperking.

Lees meer >
08-04-2016

Aanpassing faillissementsrecht: eerste wetsvoorstellen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 5 april de eerste wetsvoorstellen aangenomen in het kader van de herijking van het faillissementsrecht. Het betreft de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93