Nieuws

24-09-2015

Onvoldoende zakelijke overwegingen, geen fusievrijstelling

In geval van een fusie kan met een beroep op de fusievrijstelling bespaard worden op de overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat aan de fusie voldoende zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.

Lees meer >
23-09-2015

Praktische regeling voor belasten rentevoordeel

Staatssecretaris Wiebes heeft een concept lagere regelgeving rentevoordeel personeelslening naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit in verband met het voorstel in de Fiscale Verzamelwet 2015 om de nihilwaardering van de personeelslening te laten vervallen.

Lees meer >
22-09-2015

Extra ondersteuning voor kredietverlening MKB

Het kabinet gaat met aanvullende maatregelen de komende jaren de kredietverlening aan ondernemers in het MKB ondersteunen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Op 21 september lanceerde het ministerie de website Financieringslink om ondernemers beter wegwijs te maken in de verschillende financieringsmogelijkheden.

Lees meer >
22-09-2015

Eigenrisicodrager voor minimaal drie jaar terug naar UWV

In een Kamerbrief kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een maatregel aan om de overstap voor één jaar van de private verzekering naar het publieke bestel te voorkomen. Een maatregel uit het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA wil hij al in 2016 laten in gaan zodat werkgevers bij terugkeer naar de publieke verzekering bij het UWV altijd te maken krijgen met een minimumtermijn van drie jaar.

Lees meer >
 
18-09-2015

DNB publiceert cijfers individuele pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert voor de eerste keer gegevens van individuele pensioenfondsen. De cijfers betreffen onder meer de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie.

Lees meer >
18-09-2015

Verdere verschuiving van vast naar flex

Ten opzichte van een jaar terug is het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie met ruim 100.000 toegenomen. Ook het aantal zzp’ers nam toe (circa 30.000). Het aantal werknemers nam echter af.

Lees meer >
18-09-2015

Augustus: vijf akkoorden, loonafspraak bovengemiddeld

In augustus zijn er volgens gegevens van AWVN vijf cao’s afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 1,87%. Het lage aantal afgesloten cao’s is normaal voor augustus. De afgesproken loonstijging ligt echter ruim boven het gemiddelde van 1,5% voor heel 2015.

Lees meer >
17-09-2015

Inspectie SZW 2016: aanpak hoge werkdruk en cao-naleving

De Inspectie SZW gaat zicht het komend jaar richten op de aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten. Daarnaast zal Inspectie SZW intensief toezicht houden op de naleving van cao’s. Dat zijn enkele van de speerpunten uit het Jaarplan 2016 van de Inspectie SZW dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
 
17-09-2015

Forfaitaire vergoeding bij 54 bezwaarschriften

Indien meerdere bezwaarschriften tegen bijvoorbeeld de WOZ-waarde in één (hoor)zitting worden behandeld, kan dat aanleiding zijn om de proceskostenvergoeding te matigen. Daarvoor is echter vereist dat de zaken inhoudelijke samenhang vertonen en/of de proceshandelingen een uniform karakter hebben en dat de hoorzitting geruime tijd heeft geduurd.

Lees meer >
16-09-2015

Belastingplan 2016: lagere lasten op arbeid

Het pakket Belastingplan bevat dit jaar vijf wetsvoorstellen: Belastingplan 2016, Overige fiscale maatregelen 2016, Wet tegemoetkomingen loondomein, Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-fonds, Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. De meest in het oog springende maatregelen.

Lees meer >
14-09-2015

Hoge Raad bevestigt: iPad is een computer

Of een iPad een computer is of een communicatiemiddel, is al geruime tijd een kwestie waar rechters zich over buigen. De zaak had betrekking op de pre-werkkostenregelingtijd, maar door de verschillende standpunten die rechters innamen, en de bekendheid van de belanghebbende (RTL) nog altijd interessant.

Lees meer >
11-09-2015

Vrijstelling voor wijkgerichte diensten wijkverpleging

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 komt er een vrijstelling voor omzetbelasting voor wijkgerichte diensten van aanbieders van wijkverpleging.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92