Nieuws

22-06-2016

Eerste Kamer akkoord met wijziging Aanbestedingswet

De wijziging van de Aanbestedingswet kan per 1 juli in werking treden, zoals beoogd door minister Kamp van Economische Zaken. De Eerste Kamer stemde dinsdag in grote meerderheid voor het wetsvoorstel.

Lees meer >
22-06-2016

Wet terugvorderen staatssteun in de steigers

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om onterecht verleende staatssteun in alle gevallen snel te kunnen terugvorderen. Nu ontbreekt het soms nog aan die mogelijkheid. De Wet terugvordering staatssteun is onlangs gepubliceerd op internetconsultatie.nl en staat tot 27 juli open voor inspraak.

Lees meer >
20-06-2016

Inspecteur mocht contact opnemen met huisarts

De inspecteur mocht contact opnemen met de huisarts van een belastingplichtige in verband met de in diens aangifte in aftrek gebrachte specifieke zorgkosten. De inspecteur heeft hiermee niet onzorgvuldig gehandeld of enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden.

Lees meer >
20-06-2016

Scholingsdeelname op werk: grotere kloof laag- en hoogopgeleiden

De afgelopen tien jaar bleef de scholingsdeelname op het werk van hoger opgeleiden stabiel op circa 64%, maar werkgevers blijken minder te investeren in de ontwikkeling van lager opgeleid personeel, vanwege een verondersteld gebrek aan motivatie en aan potentiële opbrengst.

Lees meer >
 
17-06-2016

Meldingsplicht gedetacheerde werknemer later in werking

Per 18 juni treedt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking. Per die datum moet namelijk de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De in de wet opgenomen meldingsplicht treedt echter later in werking

Lees meer >
17-06-2016

Aanpassing Calamiteitenregeling op twee onderdelen

Minister Asscher van Sociale Zaken komt met een aanpassing van de Calamiteitenregeling. Na overleg en input vanuit diverse branches en sectoren en consultatie van de Stichting van de Arbeid wil de minister de voorgestelde regeling op twee punten aanpassen.

Lees meer >
16-06-2016

Niet alleen informatie, maar ook praten over beloning bestuurders

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat grotere ondernemingen verplicht om minimaal een keer per jaar met de ondernemingsraad te overleggen over de beloningen binnen de onderneming. Doel van de wetswijziging is bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders uit te breiden

Lees meer >
14-06-2016

Inhoudingen op WML: wat kan straks nog

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit besluit worden een versoepeling op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon uitgewerkt.

Lees meer >
 
14-06-2016

Kostenvergoeding bij bezwaar tegen afdracht

Volgens de Hoge Raad kan een kostenvergoeding ook aan de orde zijn indien een inhoudingsplichtige bezwaar maakt tegen een afdracht loonheffingen, ook al is hier geen sprake van een daadwerkelijke beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Lees meer >
13-06-2016

Wetgever moet alert blijven op hoogte box 3 heffing

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2016 geoordeeld dat de Belastingdienst in 2011 een fictief rendement op vermogen van 4% kon rekenen in de inkomstenbelasting. Maar de wetgever moet wel alert blijven op de hoogte van de box 3-heffing. Is een rendement van 4% over een langere periode niet meer haalbaar, dan zal de wet moeten worden aangepast.

Lees meer >
09-06-2016

Lager ziekteverzuim door zelfroosteren

Als eerste werkgever in de chemische industrie biedt SABIC Bergen op Zoom medewerkers de mogelijkheid om hun eigen rooster samen te stellen. Het aantal overuren daalde hierdoor met bijna vijftig procent en het ziekteverzuim verminderde met twintig procent. SABIC won hiermee onlangs de Responsible Care-prijs van de VNCI.

Lees meer >
09-06-2016

Twee proefprocedures crisisheffing naar EHRM

De Belastingdienst meldt dat de uitspraak op de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) voor werkgevers die met de fiscus een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten nog even op zich laten wachten. Twee van de dertien proefprocedures gaan door naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Pas nadat het EHRM heeft geoordeeld, zal de Belastingdienst uitspraak doen op de bezwaarschriften.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92