Nieuws

05-11-2015

Acties ambulancezorg beëindigd, principeakkoord voor nieuwe cao

Na maanden van vakbondsacties in de ambulancezorg is er op 4 november toch een akkoord tot stand gekomen tussen de werkgevers en bonden. Het resultaat is een driejarige cao met een looptijd tot eind 2018 met afspraken over onder meer de lonen en doorbetaald verlof.

Lees meer >
05-11-2015

Fictieve loonkosten: de uren tellen

De Vennootschapsbelasting kent de mogelijkheid van aftrek van fictieve personeelskosten voor een algemeen nut of een sociaal belang beogende organisatie die winst behaalt hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers. Maar hoe wordt bepaald of de winst hoofdzakelijk met vrijwilligers wordt behaald? Rechtbank Gelderland geeft uitleg.

Lees meer >
04-11-2015

Industrie geeft meeste uit aan R&D

De Nederlandse industrie besteedt het meeste aan R&D. In 2014 gaven bedrijven en instellingen, waaronder universiteiten, hbo en publieke onderzoeksinstellingen, ruim € 13 miljard uit aan onderzoek en ontwikkeling, 3% meer dan een jaar eerder. Van dit bedrag nam de industrie bijna € 4,4 miljard voor zijn rekening.

Lees meer >
03-11-2015

Loondoorbetaling: verschillende varianten doorgerekend

Ook een verkorting van de loondoorbetalingsplicht voor alleen kleine werkgevers tot een half jaar en voor het MKB naar één jaar leiden volgens onderzoekers van het CPB tot een lastenverzwaring. Op verzoek van het ministerie van SZW onderzocht het CPB verschillende varianten van verkorting van de loondoorbetalingsplicht, waarbij het resterende deel van de maximaal twee jaar loondoorbetaling collectief wordt gedragen.

Lees meer >
 
03-11-2015

Emigratielek aanmerkelijkbelanghouders verder gedicht

In de Tweede nota van wijziging van het Belastingplan 2016 is een verdere aanscherping opgenomen van de Invorderingswet 1990 om het emigratielek aanmerkelijkbelanghouders te bestrijden.

Lees meer >
02-11-2015

Minder onderwaterhypotheken; beperkte bijdrage extra aflossingen

Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen twee jaar ruim € 29 miljard extra afgelost op hypotheken. Naast het lage rendement op spaartegoeden lijkt ook de tijdelijke verruiming van de schenkingsregeling hierbij een rol te hebben gespeeld. Extra aflossingen hebben echter maar beperkt bijgedragen aan de daling van het aantal onderwaterhypotheken.

Lees meer >
02-11-2015

Verlenging overgangsregeling VAR

In vervolg op de brief aan de Eerste Kamer waarin staatssecretaris Wiebes aangeeft de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie drie maanden te willen uitstellen, meldt de Belastingdienst nu dat de overgangsregeling VAR wordt verlengd.

Lees meer >
29-10-2015

AFM constateert stagnatie in kwaliteit financiële verslaggeving

De kwaliteit van de financiële verslaggeving laat al enkele jaren een stijgende lijn zien, maar die heeft zich in 2015 niet doorgezet. Dit blijkt uit onderzoeken die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit jaar heeft gedaan naar de financiële verslaggeving over 2014 van geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen. De kwaliteit is op onderdelen onvoldoende, vooral wat betreft de naleving van de verslaggevingsregels voor pensioenen.

Lees meer >
 
28-10-2015

Vernieuwde Leidraad personeelsvertegenwoordiging

De SER heeft een vernieuwde versie van de Leidraad personeelsvertegenwoordiging (Leidraad PVT) gepubliceerd. In de Leidraad PVT staat een modelreglement met uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de personeelsvertegenwoordiging is geregeld.

Lees meer >
28-10-2015

Bitcoins vrijgesteld van btw!

Bitcoins en andere virtuele valuta kunnen zonder inhouding van btw tegen traditionele valuta gewisseld worden. Dit heeft het Hof van Justitie EU onlangs bepaald.

Lees meer >
27-10-2015

Inlenen of aanbesteden van een dienst?

Om aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde loonheffing en omzetbelasting in het kader van de inlenersaansprakelijkheid, moet er wel sprake zijn geweest van inlening van personeel.

Lees meer >
26-10-2015

Lagere WW-premie door sterkere daling aantal uitkeringen

Door een sterke daling van het aantal WW-uitkeringen kunnen veel werkgevers een verlaging van de WW-sectorpremie tegemoet zien.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91