Nieuws

18-11-2015

In drie stappen naar Deregulering beoordeling arbeidsrelatie

In een brief aan de Eerste Kamer geeft staatssecretaris Wiebes aan hoe hij de overgang naar de werkwijze van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie wil realiseren. Na overleg met organisaties van opdrachtnemers en opdrachtgevers heeft hij een transitieplan met drie fases opgesteld.

Lees meer >
17-11-2015

Uitvoeringskosten pensioenfondsen licht gedaald

Vorig jaar zijn de uitvoeringskosten van de pensioenfondsen licht gedaald. De kosten van het vermogensbeheer, uitgedrukt als percentage van het belegde vermogen, daalden van 0,54% in 2013 naar 0,52%. De transactiekosten gingen in diezelfde periode terug van 0,09 naar 0,08%. De kosten van beheer en administratie per deelnemer (€ 122) bleven constant.

Lees meer >
16-11-2015

Cao-lonen stijgen meer dan contractuele loonkosten

In het derde kwartaal van 2015 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 1,5% toegenomen. Hiermee is de cao-loonstijging weer op het niveau van 2012. De contractuele loonkosten namen met 0,6%, minder toe dan de cao-lonen. Deze geringe loonkostenstijging komt door wijzigingen in de werkgeverspremies (waaronder daling van de pensioenpremies en heffing Zorgverzekeringswet) van begin dit jaar.

Lees meer >
12-11-2015

Uitzendbureau mocht huisvestingskosten verrekenen

Volgens Rechtbank Gelderland mocht een uitzendbureau de huisvestigingskosten verrekenen met het loon van arbeidsmigranten. Het uitzendbureau had de kosten niet vergoed maar opgenomen in een ET-regeling waarbij in ruil voor een zelfde bedrag aan brutoloon de arbeidsmigranten een onbelaste kostenvergoeding kregen. Volgens vakbond FNV behoorde het uitzendbureau de huisvestingskosten echter op grond van cao Bouwnijverheid onbelast te vergoeden zonder uitruil met brutoloon.

Lees meer >
 
11-11-2015

Versoepeling WAS voor bonafide werkgevers?

De Tweede Kamer heeft op 10 november een motie aangenomen waarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt opgeroepen in een algemene maatregel van bestuur een uitzondering te maken op het inhoudingenverbod op het wettelijk voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven.

Lees meer >
10-11-2015

Verwerking rentevoordeel personeelslening in de loonheffing

Per 1 januari 2016 zal de nihilwaardering van het rentevoordeel inzaken personeelsleningen vervallen. Onlangs heeft de staatssecretaris een concept van de aanpassingen van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 gepubliceerd.

Lees meer >
10-11-2015

Boetes voor tewerkstelling Bulgaarse werknemers terecht

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn terecht boetes opgelegd aan tien verschillende bedrijven in de bouw- en vastgoedsector, bij wie Bulgaarse werknemers zonder tewerkstellingsvergunning te werk waren gesteld.

Lees meer >
09-11-2015

Pensioentegoed zzp’ers niet meer in vermogenstoets bijstand

De Tweede Kamer heeft op 3 november 2015 met algemene stemmen het wetsvoorstel Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw (34 227) aangenomen. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat een pensioentegoed van zelfstandigen niet wordt meegenomen in de vermogenstoets indien zij een beroep moeten doen op de bijstand.

Lees meer >
 
09-11-2015

Samenhangende zaken of niet?

Indien een beroepschrift is ingediend tegen twee of meer samenhangende besluiten of als twee of meer indieners tegen hetzelfde besluit een verzoekschrift indienen, dan is er sprake van samenhangende zaken en is slechts eenmaal griffierecht verschuldigd. Maar is er sprake van samenhangende zaken als de erfgenamen van een erflater gezamenlijk in beroep gaan tegen de aan hen afzonderlijk bij de aanslagen erfbelasting opgelegde beschikkingen heffingsrente?

Lees meer >
05-11-2015

Acties ambulancezorg beëindigd, principeakkoord voor nieuwe cao

Na maanden van vakbondsacties in de ambulancezorg is er op 4 november toch een akkoord tot stand gekomen tussen de werkgevers en bonden. Het resultaat is een driejarige cao met een looptijd tot eind 2018 met afspraken over onder meer de lonen en doorbetaald verlof.

Lees meer >
05-11-2015

Fictieve loonkosten: de uren tellen

De Vennootschapsbelasting kent de mogelijkheid van aftrek van fictieve personeelskosten voor een algemeen nut of een sociaal belang beogende organisatie die winst behaalt hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers. Maar hoe wordt bepaald of de winst hoofdzakelijk met vrijwilligers wordt behaald? Rechtbank Gelderland geeft uitleg.

Lees meer >
04-11-2015

Industrie geeft meeste uit aan R&D

De Nederlandse industrie besteedt het meeste aan R&D. In 2014 gaven bedrijven en instellingen, waaronder universiteiten, hbo en publieke onderzoeksinstellingen, ruim € 13 miljard uit aan onderzoek en ontwikkeling, 3% meer dan een jaar eerder. Van dit bedrag nam de industrie bijna € 4,4 miljard voor zijn rekening.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92