Werkloosheid laatste kwartaal 2015 gedaald

< Ga terug
25-01-2016
De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7.000 per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6% van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in diezelfde periode licht toe met gemiddeld 3.000 per maand.
Het aantal verstrekte WW-uitkeringen bedroeg in december 2015 446.000, 1,1% meer dan december 2014. Vooral vanuit grootwinkelbedrijven, horeca en onderwijs nam het aantal uitkeringen in december 2015 vergeleken met een jaar geleden toe. Daarnaast is sprake van een administratief effect als gevolg van de Wet werk en Zekerheid. Een sterke daling was er voor de bouwbedrijven.
Gemiddeld kwam het aantal WW-uitkeringen in 2015 per maand uit op 430.000, 1,8% minder dan het gemiddelde in 2014.
In december 2014 was 7,2% van de beroepsbevolking werkloos tegen 6,6% in december 2015. Het werkloosheidspercentage daalde het sterkst onder 25- tot 45-jarigen. In december 2014 was 6,0% van de beroepsbevolking van 25 tot 45 jaar nog werkloos. Gedurende het jaar is dit percentage afgenomen tot 5,1%. Onder 45-plussers daalde de werkloosheid in het afgelopen jaar het minst, van 6,7 naar 6,4%.
De jeugdwerkloosheid nam in het eerste kwartaal van 2015 relatief sterk af van 11,8 tot 10,8% in maart, het laagste werkloosheidspercentage in de afgelopen vier jaar. Daarna nam de werkloosheid onder jongeren weer wat toe. In de laatste drie maanden daalde het aantal werklozen echter weer met gemiddeld 2.000 per maand. In december kwam de werkloosheid onder jongeren daarmee uit op 11,2%.
In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In december had 65,4% van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Het aantal werkenden nam in de eerste helft van 2015 toe met ruim 40.000 personen. Daarna bleef het aantal werkenden vrijwel gelijk om in de laatste drie maanden nog eens met 10.000 toe te nemen.
UWV verstrekte in 2015 583.000 nieuwe WW-uitkeringen, 3,5% minder dan in 2014. De meeste sectoren vertonen een afname van het aantal nieuwe uitkeringen. De daling was het sterkst vanuit de bouwbedrijven (-25,2%). Een toename was er vanuit de sectoren vervoer en opslag, grootwinkelbedrijf en zorg en welzijn. Ook voor 55-plussers nam het aantal nieuwe uitkeringen toe.
Bron: CBS 21-01-2016