Nieuws

17-05-2016

Betalingsonmacht voor rechtspersoon geen verschoningsgrond

Betalingsonmacht kan een verschoningsgrond zijn voor het niet betalen van griffierecht. De Hoge Raad heeft hier richtlijnen voor opgesteld. Een vennootschap die een beroep doet op betalingsonmacht vangt echter bij Hof Arnhem-Leeuwarden bot: de richtlijnen gelden alleen voor natuurlijke personen, een rechtspersoon kan hier geen beroep op doen.

Lees meer >
17-05-2016

Eén premie WGA-vast en -flex

Werkgevers krijgen volgend jaar te maken met een wijziging in de premieheffing WGA. Als gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ZW-gerechtigden (Wet BEZAVA), wordt per 1 januari 2017 de premie voor WAGA-vast en -flex samengevoegd.

Lees meer >
13-05-2016

BIZ-heffing: alleen als is voldaan aan de dwingende voorwaarden

Indien in een uitvoeringsovereenkomst BIZ-bijdrage tussen de gemeente en het uitvoerende orgaan dwingend wordt voorgeschreven dat per jaar een begroting en een activiteitenplan moeten worden overlegd, dan komt een aanslag BIZ-heffing in aanmerking voor vernietiging als in een bepaald jaar niet aan die vereisten wordt voldaan.

Lees meer >
12-05-2016

Overheids-cao's stuwen loonstijging

Vorige maand zijn er 17 cao’s tot stand gekomen met gemiddeld een hogere loonafspraak dan in de eerste maanden van 2016. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de loonafspraken in twee overheids-cao’s (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).

Lees meer >
 
11-05-2016

Loondoorbetaling ten onrechte opgeschort

Een werkgever kan indien een arbeidsongeschikte werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, bijvoorbeeld door niet op de afspraken met de bedrijfsarts te verschijnen, als sanctie de loondoorbetaling stopzetten. Heeft de werknemer echter een geldig excuus – bijvoorbeeld omdat hij/zij niet in staat is om te reizen – en wordt dit gemeld, dan kan die sanctie niet zonder meer worden opgelegd.

Lees meer >
10-05-2016

Weer minder faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in april opnieuw gedaald. Vorige maand zijn er 15 faillissementen minder uitgesproken dan in maart 2016. In maart bedroeg de daling 88. De meeste faillissementen zijn opnieuw uitgesproken in de handel.

Lees meer >
10-05-2016

Werkgevers vaker op zoek naar personeel via sociale media

Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Bijna 1 op de 5 bedrijven zet sociale media, zoals LinkedIn of Facebook, in bij het zoeken naar personeel, in 2013 was dat minder dan 1 op de 10. De krantenadvertentie daarentegen verliest duidelijk terrein. Slechts voor 9% van de vervulde vacatures wordt het als wervingskanaal gebruikt.

Lees meer >
09-05-2016

ID-pas voor de bouw

Een van de afspraken uit de cao Bouw & Infra betreft de introductie van een ID-pas voor de bouwplaats. Deze pas moet helpen bij het tegengaan van schijnconstructies en oneerlijke concurrentie. Ook zal de Bouw-ID antwoord gaan geven op een aantal wezenlijke aspecten die verband houden met de verplichtingen van ketenschakels in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) die sinds 1 juli 2015 van kracht is.

Lees meer >
 
04-05-2016

Wat is de juiste sector?

De financiële belangen die aan de sectorindeling zijn verbonden, kunnen groot zijn, omdat de WW-premie deels sectorafhankelijk is. In een bijlage bij de Regeling Wet financiering sociale verzekeringe zijn 69 sectoren opgenomen met een waslijst van werkzaamheden die onder die sectoren vallen. Maar hoe lang die waslijst ook is, uitputtend is zij niet. Met enige regelmaat wordt dan ook geprocedeerd over de juiste sectorindeling.

Lees meer >
04-05-2016

Nieuwe vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

In een Kamerbrief schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking zullen meetellen voor de banenafspraak. Afspraken hierover zijn gemaakt met de sociale partners, VNG en UWV. De voorwaarde die zou gelden rond gedetacheerd werk schort de staatssecretaris voorlopig op, omdat die in de praktijk negatief blijkt uit te pakken.

Lees meer >
04-05-2016

2015: meer stakingen, laag aantal verloren arbeidsdagen

Vorig jaar waren er meer werkonderbrekingen dan in de voorgaande acht jaar, maar het aantal verloren arbeidsdagen was betrekkelijk laag. Het werk werd 27 keer neergelegd, waarmee 48.000 arbeidsdagen gemoeid waren.

Lees meer >
03-05-2016

Uitbreiding ketenaansprakelijkheid voor loon

Op 28 april is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat de aansprakelijkheid voor loonbetaling zoals opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), uitbreidt naar de vervoersector.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90