Minimumjeugdloon: verhoging en afschaffing

< Ga terug
22-04-2016
In een uitgebreide Kamerbrief over de herziening van de Wet wettelijk minimumloon kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gedeeltelijke afschaffing en verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon aan.
Het Nederlandse minimumjeugdloon staat al langer ter discussie, ook internationaal. Volgens de Raad van Europa staat het Nederlandse minimumjeugdloon op gespannen voet met het Europees Sociaal Handvest. Ook in de Kamer zijn er kritische kanttekeningen geplaatst bij het minimumjeugdloon.
Het kabinet stelt daarom voor de leeftijdsgrens voor het minimumloon voor volwassenen(thans 23 jaar) stapsgewijs te verlagen. Het voorstel is die grens te verlagen naar 22 jaar in 2017 en vervolgens – tenzij er sprake is van aanzienlijke negatieve effecten op de werkgelegenheid van jongeren – naar 21 jaar. Daarnaast zal de staffel voor de minimumjeugdlonen van 18 tot en met 20-jarigen stapsgewijs worden verhoogd. Zo zal het minimumjeugdloon voor 18-jarigen stapsgewijs worden verhoogd van 45,5% van het minimumloon naar 50%. Voor 19-jarigen zullen uiteindelijk uitkomen op 60% (nu 52,5%) en 20-jarigen op 80% (nu 61,5%).
Een aantal aanvullende maatregelen zullen eventuele negatieve werkgelegenheidseffecten moeten voorkomen. Er komt een uitzonderingsbepaling voor het verhoogde minimumjeugdloon voor leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Daarnaast is de introductie per 1 januari 2017 van het lage-inkomensvoordeel van belang. Werkgevers met werknemers van 21 en 22-jaar in dienst die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel. Zij gaan immers 100% WML verdienen en vallen daarmee onder het bereik van het LIV. Voor werkgevers met werknemers onder de 21 jaar biedt de LIV geen uitkomst. In overleg met de sociale partners wil het kabinet daarom gelijktijdig met de verhoging van het minimumjeugdloon werkgevers compenseren voor deze loonkostenstijgingen door middel van het instrumentarium van de Wet tegemoetkomingen loondomein, gefinancierd door een verhoging van de AOF premie.
Bron: Min SZW 21-04-2016