Cao-lonen stijgen verder

< Ga terug
07-04-2016
De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8%. In 2015 gingen de lonen in Nederland nog gemiddeld met 1,4% omhoog. Vooral bij de overheid was de loonstijging in het eerste kwartaal van 2016 hoog. Sinds de tweede helft van 2014 ligt de gemiddelde cao-loonstijging boven de inflatie. In het eerste kwartaal bedroeg de inflatie 0,6%.
De contractuele loonkosten (cao-lonen plus werkgeverspremies) stegen in het eerste kwartaal van 2016 met 1,9%. In 2015 was de contractuele loonkostenstijging iets lager dan de stijging van de cao-lonen. Het eerste kwartaal ligt de stijging van de contractuele loonkosten weer iets boven die van de cao-lonen doordat werkgevers meer bijdragen aan WAO- en WW-premies. De stijging van de contractuele loonkosten is nog enigszins afgeremd door lagere pensioenpremies bij het ABP, de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies bij verschillende sectorfondsen.
De lonen bij de overheid stegen met 3,1% sneller dan bij de particuliere (1,6%) en de gesubsidieerde sector (1,3%). Dit komt voornamelijk door de loonontwikkeling van de cao’s bij Defensie, Politie, Rijk en Rechterlijke macht. Daarentegen is de stijging van de contractuele loonkosten bij de overheid weer lager dan bij de andere sectoren doordat de werkgeverspremie voor pensioenfonds ABP is verlaagd. Overigens heeft het cijfer voor de ontwikkeling van de cao-lonen en contractuele loonkosten slechts betrekking op een deel van de overheids-cao’s. Bij meer van de helft van de overheids-cao’s is nog geen akkoord bereikt.
Bron: CBS 7-4-2016