Aanpassing uitvoeringsregels ontslag

< Ga terug
04-02-2016
Het UWV heeft op 4 februari in de Staatscourant een aanpassingen gepubliceerd de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels voor ontslag bij om bedrijfseconomische redenen.
De wijzigingen hangen samen met de inwerkingtreding per 1 januari van de Verzamelwet SZW en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, daarnaast zijn enkele technische aanpassingen doorgevoerd. Zo moet bij ontslag wegens ziekte de werkgever aannemelijk maken dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en de werknemer de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Deze termijn is voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt verkort tot 13 weken. Dit is in de uitvoeringsregels verwerkt. De wijzigingen in het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 hebben onder meer betrekking op de rangorde bij ontslag: een rangorde bij ontslag tussen AOW’ers, oproepkrachten en tijdelijke werknemers is toegevoegd. De uitvoeringsregels (versie november 2015) kenden een rangorde in vier groepen. Deze rangorde is gewijzigd en kent nu vijf groepen waarvan achtereenvolgens afscheid moet worden genomen. Het Stappenplan voor toepassing afspiegelingsbeginsel is aangepast met het oog op deze en andere wijzigingen.
Verder moet een werkgever op grond van artikel 7:669, lid 1 BW aannemelijk maken dat de werknemer niet binnen een redelijke termijn herplaatsbaar is op een andere passende functie binnen de organisatie van de werkgever, al dan niet met behulp van scholing. Die redelijke termijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn. Voor werknemers die worden ontslagen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is die termijn verkort tot een maand. Dit is verwerkt in de uitvoeringsregels.
Bron: Stcrt 2016, nrs. 5031 en 5036