AFM constateert stagnatie in kwaliteit financiële verslaggeving

< Ga terug
29-10-2015
De kwaliteit van de financiële verslaggeving laat al enkele jaren een stijgende lijn zien, maar die heeft zich in 2015 niet doorgezet. Dit blijkt uit onderzoeken die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit jaar heeft gedaan naar de financiële verslaggeving over 2014 van geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen. De kwaliteit is op onderdelen onvoldoende, vooral wat betreft de naleving van de verslaggevingsregels voor pensioenen.
De bevindingen betreffen een veelheid aan onderwerpen, van complex tot eenvoudig. De AFM vindt het verrassend dat ook een aantal tekortkomingen is geconstateerd die AFM bij het onderzoek vorig jaar ook reeds had benoemd. Relatief veel bevindingen gaan over de verantwoordingswijze naar aanleiding van gewijzigde situaties, zoals de aan- of verkoop van bedrijfsonderdelen, wijzigingen in het aandelenbelang in andere bedrijven en de classificatie als eigen vermogen of als financiële verplichting van nieuw uitgegeven leningen.
Uit haar eerste onderzoek uit 2014 naar de rapportage van pensioenverplichtingen bleek dat ondernemingen de meerderheid van de toelichtingsvereisten over pensioenen slecht naleefden.
Bij het onderzoek dit jaar bleek hierin nog geen verbetering. Ook de classificatie van een pensioenregeling was niet altijd consistent. In sommige gevallen bleek dezelfde bedrijfstakpensioenregeling bij de ene onderneming te worden geclassificeerd als een toegezegd-pensioenregeling en bij een andere als een toegezegde-bijdragenregeling.
Vanaf het boekjaar 2014 is nieuwe regelgeving verplicht over de toelichting op belangen in ondernemingen. De AFM heeft onderzocht in hoeverre deze toelichtingsvereisten zijn toegepast en of de gebruikers van de jaarrekening een beter inzicht hebben in de samenstelling van een onderneming en de risico’s verbonden met belangen in andere ondernemingen. De meerderheid van de onderzochte ondernemingen moet nog een slag maken om de toelichting meer te richten op de eigen situatie. Ook de toelichting op de structuur van de onderneming kan verbeteren. Het is niet altijd duidelijk welke segmenten en activiteiten met welke belangen - minderheidsbelangen, gezamenlijke overeenkomsten (joint ventures en joint operations) - samenhangen.
Gezien de recente financiële problemen bij een aantal ondernemingen is transparantie over bankconvenanten een belangrijk en actueel thema. De AFM constateert dat meer transparantie nodig is over de berekeningswijze van de convenanten.
Bij de financiële verslaggeving 2015 roept AFM ondernemingen en hun accountants op om aandacht te besteden aan een aantal specifieke onderwerpen, waaronder de invloed van de huidige economische omstandigheden op de financiële verslaggeving, het kasstroomoverzicht en de daaraan gerelateerde toelichtingen en de bepaling van de reële waarde van niet-financiële activa en de daarmee samenhangende toelichtingen.
Bron: AFM 29-10-2015