Geen kosten deskundigenoordeel in verband met ontslagverzoek

< Ga terug
06-08-2015
Met de inwerkingtreding van de ontslagregels uit de Wet werk en zekerheid kan een werkgever de dienstbetrekking met een werknemer die bijvoorbeeld zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt alleen nog beëindigen door een gang naar de kantonrechter. Omdat hiervoor een deskundigenoordeel verplicht is, en dit dus tot ongewenste lasten voor de werkgever kan leiden, zullen in een dergelijk geval voor de werkgever geen kosten verbonden zijn aan het deskundigenoordeel.
De dienstbetrekking met een werknemer die zijn verplichtingen bij ziekte niet nakomt, of een werknemer die bij regelmaat door ziekte zijn werkzaamheden niet kan verrichten met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, kan sinds 1 juli 2015 alleen nog worden beëindigd door bij de kantonrechter een verzoek in te dienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter moet dit verzoek afwijzen indien daarbij niet een deskundigenoordeel van het UWV wordt overgelegd.
Omdat dit tot ongewenste hogere administratieve lasten voor werkgevers leidt, is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van oordeel dat het UWV een deskundigenoordeel in een dergelijk geval kosteloos zou moeten verstrekken. Om die reden heeft het UWV de Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 gewijzigd. Er worden geen kosten meer in rekening gebracht voor een deskundigenoordeel over de nakoming door een werknemer van diens verplichtingen bij ziekte of het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de arbeid wegens ziekte. Voorwaarde is wel dat een werkgever dit deskundigenoordeel aanvraagt ten behoeve van een ontslagprocedure bij de kantonrechter die aanvangt op of na 1 juli 2015.
Bron: Wijziging Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 (Stcrt 2015, 24293)