Uitstel Wet DBA / Vervanging VAR

Met de invoering van de Wet DBA op 1 mei 2016 werd de VAR afgeschaft. Hiervoor in de plaats is de modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en de ZZP'er/opdrachtnemer gekomen. In een dergelijke modelovereenkomst maken opdrachtnemer en opdrachtgever samen afspraken over de uit te voeren opdracht en samenwerking. Zolang een opdrachtnemer en opdrachtgever zich tijdens de uitvoering van de opdracht houden aan de afspraken en inhoud conform deze modelovereenkomst, is het een 'werk buiten dienstbetrekking'.

Op grond van deze overeenkomst gaat de Belastingdienst beoordelen of de opdrachtgever al dan niet loonheffingen moet inhouden en premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen. Op dit moment is echter duidelijk geworden dat de (handhaving van) de Wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 2018. Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 dus geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

Dit betekent echter niet dat u tot die tijd niets hoeft te doen. De handhaving is dan wel opgeschort, maar dit geldt niet voor de inwerkingtreding van de wet. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat mogelijke kwaadwillenden alsnog beboet kunnen en zullen worden wanneer er niet wordt gewerkt conform een goedgekeurde (model) overeenkomst. De bewijslast hiervoor ligt bij de belastingdienst, maar wanneer u niet voldoet aan de inspanningsverplichting bent u degene die zich in de gevarenzone bevindt.

Wanneer u gebruik maakt van een (model) overeenkomst, maar door de wijzigingen niet zeker bent of u zich wel of niet in de gevarenzone bevindt, kunt u dit bij ons bespreekbaar maken. Onze adviseurs helpen u graag verder om eventuele problemen te voorkomen.